Zezwolenie na przejazd poj. nienormatywnych

Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

Od dnia 19 października 2012 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących przejazdów pojazdów nienormatywnych.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wydaje stosowne zezwolenia.

 

 • Miejsce składania dokumentów.

 

Wnioski o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego należy składać w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
Do wniosku należy załączyć potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie zezwolenia.

 

 • Opłaty:

- Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego ustala się jako iloczyn liczby wypisów (wypis wydawany jest osobno dla każdego pojazdu objętego zezwoleniem) i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w I kategorii.

 • dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca: 50,00 PLN;
 • dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy: 100,00 PLN;
 • dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy: 200,00 PLN;

Wpłaty na konto ZDW w Łodzi

59 1240 3073 1111 0010 0335 6334

 

 • Typ zezwolenia wydawanego przez ZDW w Łodzi

Zezwolenie

Pojazdy nienormatywne

kategoria I

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

 1. Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.
 2. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu.
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony co najmniej na 8 dni roboczych przed planowanym przejazdem.
 4. ZDW wydaje zezwolenie dla przejazdu po drodze wojewódzkiej, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
 5. Wydając zezwolenie, ZDW wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.
 6. Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.
 7. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.
 8. Zezwolenie doręczane jest za pośrednictwem poczty (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub Wnioskodawca może odebrać je osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi (art. 39, art. 42 § 1 i § 2 KPA).

Zezwolenie kategorii I NIE ZWALNIA kierującego pojazdem z dostosowania się do obowiązującego na drogach wojewódzkich oznakowania pionowego.

 

 • Tryb odwoławczy

Od decyzji  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi  przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź, za pośrednictwem tut. Zarządu Dróg i w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Kontakt: Wydział Dróg: (42) 616 22 20

Wniosek

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze