Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 707

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa: III. Transport.
Działanie: III.2 Drogi.
Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.
Wartość projektu: 32 194 330,70 PLN.
Dofinansowanie: 30 4000 000,00 PLN.
Realizacja projektu wynika z potrzeby zwiększenia dostępności transportowej województwa łódzkiego w ruchu drogowym. Celem realizacji inwestycji jest: poprawa warunków technicznych, przepustowości i bezpieczeństwa ruchu kołowego (tranzytowego ,lokalnego) i  pieszego, dostosowanie nośności drogi do wymagań obowiązujących przepisów oraz poprawa warunków ekologicznych (zmniejszenie hałasu, emisji spalin).
Użytkownikami drogi są mieszkańcy Kurzeszyna a także przewoźnicy, kierowcy zawodowi, przedsiębiorcy, turyści korzystający z DW 707.
Zakres inwestycji obejmuje: budowę drogi wojewódzkiej – obwodnicy miejscowości Kurzeszyn na odcinku od km 15+330,00 do km 18+120,23.(2,79 km produkt) droga klasy G, rozbudowę i budowę skrzyżowań, rozbudowę drogi gminnej, rozbudowę drogi powiatowej,
budowę chodników, rozbiórkę i budowę zjazdów, budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę dróg dojazdowych, przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i krytych, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągowych, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, rowów melioracyjnych, budowę zatok do kontroli pojazdów.

     

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze