Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku przejścia przez Inowłódz”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu: 10 224 351,78 PLN.

Dofinansowanie:  9 330 687,41 PLN.

Projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowłódz” dotyczy rozbudowy drogi na przedmiotowym odcinku od km 28+377,68 do km 29+201,66 (dł. 0,82 km) wraz z infrastrukturą. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa łódzkiego, powiatu tomaszowskiego, gminie Inowłódz.

Zakres robót budowlanych planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego odcinka rozbudowy drogi wojewódzkiej obejmował:

- rozbiórkę i budowę konstrukcji jezdni wraz z odcinkową zmianą przebiegu drogi,

- budowę i przebudowę skrzyżowań,

- budowę chodników,

- rozbiórkę i budowę zjazdów,

- budowę, przebudowę i likwidację rowów drogowych otwartych i krytych,

- rozbiórkę i budowę przepustów drogowych,

- budowę zatok autobusowych,

- budowę kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami rozsączającymi,

- budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego wraz z dojazdem,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- przebudowę sieci wodociągowej,

- budowę oświetlenia drogowego,

- przebudowę dróg gminnych nr 116189E i  116170E, powiatowej  nr 4313E i krajowej nr 48,

- przebudowę sieci elektroenergetycznej.

Ponadto projekt obejmował m.in.: wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, odtworzenie i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego czy ustawienie barier ochronnych. Projekt przyczyni się do poprawy infrastruktury, zwiększenia komfortu jazdy, poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu, a także wywrze pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Rozbudowana droga będzie przeciwdziałała marginalizacji grup społecznych. Realizacja inwestycji służyć będzie zarówno mieszkańcom, którzy w celach zawodowych lub rekreacyjnych korzystają z niej, jak i osobom, przybywającym spoza regionu w celach turystycznych bądź biznesowych. Realizacja projektu wpisuje się w osiągnięciu celu jakim jest: „Lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym”.

   

 

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze