Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 485 węzeł Pabianice Płd. Na S8 – Dłutów”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu: 45 628 977 PLN.

Dofinansowanie:  43 347 528,15 PLN.

Projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8- Dłutów” polega na rozbudowie drogi na odcinku od od km 6+100 do0 km 14+100 wraz infrastrukturą.

Przedmiotowy odcinek o długości 8,00 km, zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie pabianickim, w gminie Pabianice i gminie Dłutów. Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej obejmuje:

 • rozbudowę jednojezdniowej drogi wojewódzkiej do parametrów drogi klasy G na odcinku od km 6+100 do km 14+100,
 • rozbudowę skrzyżowań drogi głównej z drogami poprzecznymi,
 • rozbiórkę i budowę zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej,
 • budowę odcinków kanalizacji deszczowej,
 • rozbiórkę i budowę przepustów drogowych,
 • budowę odwodnienia drogi,
 • budowę chodników,
 • budowę chodnika z dopuszczeniem do ruchu rowerowego,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę przydrożnych rowów drogowych otwartych,
 • budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej,
 • usunięcie kolizji z siecią energetyczną, telekomunikacyjną, wodociągową i kanalizacją sanitarną,
 • wycinka i zabezpieczenie istniejących drzew zlokalizowanych w śladzie projektowanej rozbudowy,
 • wykonanie nawierzchni podatnej na całej długości i szerokości rozbudowanego odcinka drogi,
 • wykonanie nowego oznakowania poziomego i oznakowania pionowego.

W ramach przebudowy infrastruktury kolidującej z inwestycją planuje się także rozebranie wiat przystankowych czy przestawienie obiektów kultu religijnego. Przewidziany czas na prowadzenie robót budowlanych przez podmiot zewnętrzny to lata 2017-2020.

Projekt przyczyni się do poprawy infrastruktury, zwiększenia komfortu jazdy, poprawy bezpieczeństwa, a także wywrze pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Realizacja inwestycji służyć będzie zarówno okolicznym mieszkańcom, jak i osobom, przybywającym spoza regionu w celach turystycznych bądź biznesowych.

Droga wojewódzka 485 jest drogą łączącą drogę krajową nr 71, S-14 w Pabianicach z drogą krajową nr DK 74 w Bełchatowie. W okolicach miejscowości Pawłówek droga przecina drogę krajową S- 8.

Realizacja przedmiotowego zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Pabianice na S-8 - Dłutów obejmuje fragment ciągu komunikacyjnego łączącego centralną część województwa łódzkiego z częścią południową oraz województwem śląskim. Droga Nr 485 z racji swojego przebiegu m.in. przez silnie zindustrializowany rejon w okolicach Pabianic i Bełchatowa, oraz jako droga przebiegająca przez drogi krajowe Nr 71, S-14, S-8 wypełnia funkcję zarówno transportu tranzytowego jak też transportu lokalnego w miejscowościach przez, które przebiega.

Z uwagi na powyższe droga prowadzi ruch samochodów ciężarowych, osobowych, pojazdów rolniczych, rowerzystów i pieszych. Łączy liczne drogi krajowe oraz wojewódzkie rozprowadzając i doprowadzając ruch. 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze