Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny".

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu: 21 138 183,94 PLN

Dofinansowanie: 20 081 274,73 PLN

Zakres przedmiotowego Projektu polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku od km 8+280,00 do km 12+630,41 wraz z infrastrukturą, obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,

- rozbiórkę i budowę jezdni,

- rozbudowa skrzyżowań,

- rozbiórka i budowa zjazdów,

- budowę odcinków kanalizacji deszczowej,

- budowę chodników (w tym budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego),

- budowę zatok autobusowych,

- przebudowę przydrożnych rowów drogowych otwartych,

- rozbiórkę i budowę przepustów drogowych,

- reprofilację rowów melioracyjnych,

- budowę oświetlenia,

- budowę kanału technologicznego,    

- usunięcie kolizji z siecią energetyczną., telekomunikacyjną., wodociągową. i kanalizacją sanitarną,

- wycinka i zabezpieczenie istniejących drzew,

- wykonanie nowego oznakowania poziomego i uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego.

Przedmiotowy Projekt przewidziany jest do realizacji w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Realizacja rozbudowy drogi wojewódzkiej spowoduje zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i osób niepełnosprawnych poprzez odseparowanie ruchu pieszego od samochodowego (chodniki), oznakowanie pionowe i poziome drogi, bariery ochronne i wygrodzenia.

Celem realizacji Projektu jest: poprawa warunków technicznych, przepustowości i bezpieczeństwa ruchu kołowego (tranzytowego i lokalnego) i pieszego, dostosowanie nośności drogi do wymagań obowiązujących przepisów oraz poprawa warunków ekologicznych.

Realizacja inwestycji służyć będzie mieszkańcom, którzy w celach zawodowych lub rekreacyjnych korzystają z niej, jak i osobom, przybywającym spoza regionu w celach turystycznych bądź biznesowych. Użytkownikami drogi są także przewoźnicy, kierowcy zawodowi, przedsiębiorcy, turyści przejeżdżający DW 716.

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze