Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów".

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu: 43 907 056,39 PLN

Dofinansowanie:  41 650 147,19 PLN

Zakres projektu polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku od km 60+500,00 do km 70+000,00 obejmuje:

- rozbiórkę i budowę konstrukcji jezdni,

- rozbudowę i przebudowę skrzyżowań,

- rozbiórkę i budowę chodników,

- rozbiórkę i budowę zjazdów,

- budowę dróg dojazdowych,

- budowę zatok autobusowych,

- rozbiórkę i budowę przepustów,

- budowę przejść dla zwierząt przez rowy kryte,

- rozbiórkę i budowę mostu,

- budowę i przebudowę kanalizacji deszcz.,

- przebudowę rowów szczelnych otwartych i zakrytych,

- budowę rowu odwadniającego i zbiornika retencyjnego,

- przebudowę dna rzeki Mrogi,

- rozbudowę oświetlenia drogi,

- budowę i przebudowę sieci elektroenerg., teletechn., wodoc. i budowę przyłączy wodociągowych,

- przebudowę rowów melioracyjnych,

- przebudowę dróg gminnych i powiatowych.

Realizacja rozbudowy drogi woj. spowoduje zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i osób niepełnosprawnych poprzez odseparowanie ruchu pieszego od samochodowego (chodniki), oznakowanie pionowe i poziome drogi, bramy przejazdowe, skanalizowanie wybranych skrzyżowań i wyspy dzielące zabezpieczające pieszych na przejściach..

Celem realizacji Projektu jest: poprawa warunków technicznych, przepustowości i bezpieczeństwa ruchu kołowego (tranzytowego i lokalnego) i pieszego, dostosowanie nośności drogi do wymagań obowiązujących przepisów oraz poprawa warunków ekologicznych.

Realizacja inwestycji służyć będzie mieszkańcom, którzy w celach zawodowych lub rekreacyjnych korzystają z niej, jak i osobom, przybywającym spoza regionu w celach turystycznych bądź biznesowych. Użytkownikami drogi są także przewoźnicy, kierowcy zawodowi, przedsiębiorcy, turyści przejeżdżający DW 703.

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze