Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów - Kamieńsk. Odcinek Łękawa - Kamieńsk".

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu: 38 656 179,17 PLN

Dofinansowanie:  36 569 554,92  PLN.

Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Łękawa – Kamieńsk o długości 8,33 km (od km 34+502,66 do km 42+837,98) obejmujował:

·         rozbiórkę i budowę konstrukcji jezdni,

·         rozbudowę  skrzyżowań,

·         rozbiórkę i budowę chodników,

·         rozbiórkę i budowę zjazdów,

·         budowę zatok autobusowych,

·         rozbiórkę i budowę przepustów na rowach melioracyjnych,

·         budowę przepustów - przejść dla zwierząt,

·         rozbiórkę dwóch mostów,

·         budowę jednego, nowego mostu

·         budowę drogi objazdowej tymczasowej wraz z 1 mostem tymczasowym

·         budowę zbiorników retencyjno – infiltracyjnych  wraz z dojazdem,

·         przebudowę kanalizacji sanitarnej,

·         budowę oświetlenia drogowego,

·         budowę kanalizacji deszczowej, rowów  otwartych i krytych oraz separatorów,

·         przebudowę sieci elektroenergetycznych,

·         rozbiórkę, budowę i przebudowę sieci teletechnicznych,

·         przebudowę sieci wodociągowej,

·         przebudowę dróg gminnej  i powiatowej,

·         remont koryt rzek Jeziorki i Kamionki poprzez umocnienie koryta rzecznego,

·         rozbiórkę murowanej wiaty przystankowej.      

Ponadto projekt obejmował m.in.: wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz wykonanie nowych nasadzeń, odtworzenie i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie barier ochronnych. Projekt przyczyni się do poprawy infrastruktury, zwiększenia komfortu jazdy, poprawy bezpieczeństwa, a także wywrze pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Realizacja inwestycji służyć będzie zarówno okolicznym mieszkańcom, jak i osobom, przybywającym spoza regionu w celach turystycznych bądź biznesowych. 

   

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze