Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu: 77 746 108, 42 PLN.

Dofinansowanie: 72 456 190, 69 PLN.

Zakres rzeczowy.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla wszystkich branż oraz wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd. na odcinku od km ok. 19+605 do km ok. 38+415 z wyłączeniem odcinka od km ok. 28+185,00 do km ok. 28+462,00. Odcinek wyłączenia dotyczy ronda w miejscowości Rokiciny wykonanego w 2010 r.

Na odcinku 19+605 do 20+014 będzie wykonany chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego, gdyż odcinek jezdni przebudowano w ramach innego projektu.

Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami.

Planowana inwestycja obejmuje następujący zakres robót: rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 713, dostosowując ją do obowiązujących wymogów i parametrów techniczno - funkcjonalnych dla dróg publicznych klasy G o łącznej długości około 18 km, rozbudowę skrzyżowań, przebudowę istniejących oraz budowę nowych chodników oraz chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wzdłuż DW nr 713, budowę dodatkowych jezdni, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych z drogi wojewódzkiej nr 713, przebudowę systemu odwodnienia drogi, z wykonaniem nowych odcinków rowów drogowych po obu stronach drogi, budowę odcinków kanalizacji deszczowej i rowów krytych, regulację koryta rzeki Miazgi na dł. ok. 270 m w km ok. 25+500 w związku z korektą trasy, regulację rzeki Łaznowianki i budowę i rozbiórkę obiektów mostowych, przebudowę przepustów pod DW nr 713, budowę zatok autobusowych i peronów przystankowych bez wiat,  przebudowę istniejącego przejazdu drogowo - kolejowego w miejscowości Rokiciny Kolonia, w miejscu istniejącego kolizyjnego skrzyżowania DW nr 713 z linią kolejową dwutorową relacji Koluszki - Piotrków Trybunalski, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę i zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu, budowę kanału technologicznego.

Planuje się także rozebranie wiat przystankowych, czy przestawienie kapliczek przydrożnych. Ponadto projekt obejmuje m.in.: wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, odtworzenie i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie barier ochronnych czy wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. 

Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Realizacja inwestycji spowoduje poprawę dostępności komunikacyjnej województwa oraz wzrost bezpieczeństwa drogowego. Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 713 usytuowany jest na terenie 3 gmin: - gminy Brójce w powiecie łódzkim wschodnim, - gmin Rokiciny i gminy Ujazd w powiecie tomaszowskim, położonych w województwie łódzkim. Droga przebiega przez następujące miejscowości: Kurowice, Karpin, Łaznowska Wola, Rokiciny-Kolonia, Rokiciny, Buków, Bronisławów, Józefin i Ujazd. Obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewódzkiej nr 713 od km 19+605 do km 38+415 z wyłączeniem odcinka od km 28+185,00 do km 28+462,00 na terenie miejscowości Rokiciny w miejscu istniejącego skrzyżowania DW nr 713 z DW nr 716. Droga wojewódzka DW 713 łączy m. Łódź i ośrodki subregionalne Tomaszów Mazowiecki i Opoczno. Stanowi połączenie węzła „Łódź Wschód” autostrada A1 (bazowa sieć TEN-T) i z węzłem  „Tomaszów Mazowiecki Centrum” na S8 i Opocznem DK 12

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze