Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 – budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu:  33 439 902,02 PLN.

Dofinansowanie:  31 627 804,05 PLN.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- rozbiórkę i budowę jezdni drogi wojewódzkiej wraz z poboczami,

- budowę chodników,

- rozbiórkę i budowę mostu przez rzekę Wartę,

- budowę mostu tymczasowego wraz z budową tymczasowej drogi objazdowej na czas rozbiórki i budowy mostu stałego przez rzekę Warta,

- rozbiórkę przepustu i budowę przepustu na rowie R-B z funkcją przejścia dla płazów i małych zwierząt,

- budowę przepustu tymczasowego wraz z budową tymczasowej drogi objazdowej na czas robót budowlanych na przepuście stałym,

- likwidację (zamulenie) istniejącego przepustu,

- rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi wody opadowe i roztopowe,

- rozbiórkę i budowę zjazdów,

- umocnienie dna doliny rzeki w rejonie filarów mostu stałego oraz wykonanie opaski brzegowej,

- przebudowę sieci teletechnicznej.

Przedmiotowy odcinek drogi stanowi główny ciąg dojazdowy pomiędzy Łodzią a terenami położonymi na zachód od miasta (Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Kwiatkowice, Szadek, Warta, Błaszki). Droga i most, dzięki projektowi, uzyskają odpowiednie parametry, dzięki czemu, będą mogły prawidłowo obsługiwać ruch lokalny jak również ruch tranzytowy, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego oddziaływania na tereny przyległe. Ich odpowiednie parametry radykalnie podniosą bezpieczeństwo użytkowników oraz będą stanowiły pozytywny czynnik rozwoju zachodniej części województwa łódzkiego.

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi

    

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze